Skip to product information
1 of 10

Celine Beauty Myth

Tao luc gia Chlorella DX Royal

Tao luc gia Chlorella DX Royal

Regular price $65.00 USD
Regular price Sale price $65.00 USD
Sale Sold out
T岷 l峄 ho脿ng gia Chlorella xu岷 x峄 t峄 Nh岷璽 B岷 h峄檖 1550 vi锚n 膽瓢峄 s岷 xu岷 t峄 t岷 Chlorella t峄 nhi锚n, ch峄゛ th脿nh ph岷 protein cao, c贸 b峄 sung th锚m c谩c vitamin B1, B2, B6 v脿 B12 c么ng d峄g: cung c岷 dinh d瓢峄g cho c啤 th峄, 膽岷筽 da, ch峄憂g l茫o h贸a v脿 h峄 tr峄 膽i峄乽 tr峄 b峄噉h m茫n t铆nh.

鈽庯笍鈽庯笍鈽庯笍 Celine Ta 716-622-0153

T岷 l峄 Chlorella Royal DX l脿 s岷 ph岷﹎ t岷 bi峄僴 Nh岷璽 B岷 d岷g vi锚n ch峄゛ h脿m l瓢峄g Cholorophyll cao nh岷 trong c谩c lo脿i th峄眂 v岷璽 m脿 con ng瓢峄漣 膽瓢峄 bi岷縯 膽岷縩. T岷 ho脿ng gia ch峄゛ 膽岷 膽峄 c谩c vitamin, axit amin, axit b茅o kh么ng no, acid nucleic,鈥i煤p t膬ng c瓢峄漬g s峄ヽ kh峄廵, n芒ng cao s峄ヽ 膽峄 kh谩ng cho c啤 th峄, l脿m 膽岷筽 da, l脿m ch岷璵 ti岷縩 tr矛nh l茫o h贸a, ng膬n ng峄玜 b峄噉h ung th瓢, gi岷 b茅o ph矛.
馃尶馃尶馃尶T谩c d峄g c峄 t岷 l峄 Chlorella Royal DX
馃憠T岷 l峄 Clorella ch峄゛ h脿m l瓢峄g dinh d瓢峄g cao, ch峄゛ nhi峄乽 sinh t峄 v脿 ch岷 kho谩ng, c贸 t谩c d峄g b峄搃 b峄 c啤 th峄, gi煤p ng瓢峄漣 b峄噉h s峄沵 l岷 l岷 s峄ヽ kh峄廵 sau ph岷玼 thu岷璽, gi岷 quy岷縯 t峄憈 v岷 膽峄 k茅m dinh d瓢峄g.
馃憠T岷 l峄 Chlorella Royal DX c贸 t谩c d峄g ch峄憂g l茫o h贸a cho l脿n da, gi峄 cho da 膽瓢峄 m峄媙 m脿n, l脿m cho da, r膬ng v脿 t贸c lu么n kh峄廵 m岷h. CRD c貌n c贸 t谩c d峄g l脿m gi岷 c谩c v岷縯 n谩m, th芒m s岷 峄 da, th煤c 膽岷﹜ nhanh qu谩 tr矛nh li峄乶 s岷筼, t谩i t岷 da m峄沬
馃憠C么ng d峄g 膽峄慽 v峄沬 ng瓢峄漣 b峄噉h tim m岷h, huy岷縯 谩p: T岷 L峄 Chlorella Royal DX l脿m gi岷 m峄 m谩u v脿 gi岷 cholesterol, m峄乵 h贸a m岷h m谩u t峄 膽谩y m脿 gi岷 huy岷縯 谩p v脿 b峄噉h tim m岷h.
C么ng d峄g 膽峄慽 v峄沬 ng瓢峄漣 膽i峄乽 tr峄 b峄噉h ti峄僽 膽瓢峄漬g: T岷 L峄 Chlorella Royal DX k铆ch ho岷 v脿 th煤c 膽岷﹜ ti岷縯 Insulin c贸 t谩c d峄g 膽i峄乽 ch峄塶h ho岷 膽峄檔g chuy峄僴 h贸a. S岷 ph岷﹎ c貌n c贸 kh岷 n膬ng t膬ng c瓢峄漬g th峄 l峄眂, c岷 thi峄噉 ch峄﹏g 膽峄 膽谩y m岷痶 do ti峄僽 d瓢峄漬g g芒y n锚n.
馃憠C么ng d峄g 膽峄慽 v峄沬 ng瓢峄漣 b峄 b峄噉h b茅o ph矛: T岷 L峄 Chlorella Royal DX l脿 lo岷 th峄眂 ph岷﹎ dinh d瓢峄g cao 膽岷, 铆t m峄, nhi峄乽 sinh t峄,l脿 th峄眂 ph岷﹎ thay th岷 t峄憈 nh岷 cho ng瓢峄漣 c岷 gi岷 b茅o.
C么ng d峄g 膽峄慽 v峄沬 ng瓢峄漣 b峄 thi岷縰 m谩u: T岷 L峄 Chlorella Royal DX c贸 nhi峄乽 th脿nh ph岷 s岷痶 v脿 di峄噋 l峄 t峄 l脿 ngu峄搉 t岷 huy岷縯 c峄眂 k峄 phong ph煤 cho con ng瓢峄漣.
馃憠C么ng d峄g 膽峄慽 v峄沬 ng瓢峄漣 b峄 b峄噉h gan: T岷 L峄 Chlorella Royal DX cung c岷 cho b峄噉h nh芒n gan nhi峄乽 膽岷 v脿 sinh t峄 , gi煤p ph峄 h峄搃 ch峄ヽ n膬ng gan. T岷 xo岷痭 cao 膽岷 ch铆nh l脿 v峄 thu峄慶 t峄憈 b岷 v峄 gan.
C么ng d峄g 膽峄慽 v峄沬 ng瓢峄漣 ch峄痑 tr峄 b峄噉h th岷璶: T岷 L峄 Chlorella Royal DX tr峄 b峄 膽瓢峄 膽峄檆 t峄 th岷璶 do kim lo岷 n岷穘g nh瓢 th峄 ng芒n v脿 c谩c lo岷 thu峄慶 g芒y n锚n trong qu谩 tr矛nh 膽i峄乽 tr峄 b峄噉h, l脿m cho th岷璶 kh峄廵.
馃憠C么ng d峄g 膽峄慽 v峄沬 ng瓢峄漣 膽i峄乽 tr峄 b峄噉h ung b瓢峄泆: T岷 L峄 Chlorella Royal DX c贸 nhi峄乽 beeta carotel v脿 t岷 lam t峄, c贸 t谩c d峄g ki峄乵 ch岷 lo岷 ung b瓢峄泆 ung th瓢.
馃挜馃挜Th脿nh ph岷 dinh d瓢峄g trong t岷 l峄 Chlorella Royan DX
N膬ng l瓢峄g: 350锝450kcal
Ch岷 膽岷: 50锝70g
Ch岷 b茅o: 8锝15g
Natri: 50锝100mg
Vitamin B1:1锝3mg
Vitamin B2:4锝8mg
Vitamin B6: 1锝3mg
Vitamin B12: 100锝400 microgram
S岷痶: 100锝300mg
馃尰馃尰馃尰C谩ch s峄 d峄g t岷 l峄

馃憠Tr岷 em d瓢峄沬 12 tu峄昳: u峄憂g 6 鈥 15 vi锚n m峄梚 ng脿y, tr瓢峄沜 ho岷穋 sau b峄痑 膬n
馃憠Ng瓢峄漣 l峄沶: d霉ng 20 鈥 30 vi锚n/ ng脿y, c贸 th峄 u峄憂g tr瓢峄沜 ho岷穋 sau b峄痑 膬n, ng脿y u峄憂g 2- 3 l岷
馃憠Ng瓢峄漣 mu峄憂 gi岷 c芒n: u峄憂g tr瓢峄沜 b峄璦 膬n
馃憠Ng瓢峄漣 mu峄憂 t膬ng c芒n: u峄憂g sau b峄痑 膬n
馃憠Ng瓢峄漣 膽ang 膽i峄乽 tr峄 c谩c b峄噉h m茫n t铆nh: d霉ng 10 鈥 16 vi锚n/ l岷, 3- 4 l岷/ ng脿y
U峄憂g nhi峄乽 n瓢峄沜: m峄梚 ng脿y 1,5 鈥 2 l铆t n瓢峄沜 trong qu谩 tr矛nh s峄 d峄g s岷 ph岷﹎ n脿y.
馃樆馃樆Th峄眂 hi峄噉 ch岷 膽峄 dinh d瓢峄g 膽岷 膽峄 d瓢峄g ch岷, c贸 th峄 b峄 sung th锚m c谩c lo岷 vitamin tr峄眂 ti岷縫 t峄 rau, qu岷 t瓢啤i 膽峄 s岷 ph岷﹎ ph谩t huy c么ng hi峄噓 t峄憈 nh岷
T岷 L峄 Chlorella Royal DX l脿 ch峄 l脿 th峄眂 ph岷﹎ ch峄ヽ n膬ng b峄 tr峄 dinh d瓢峄g cho c啤 th峄, kh么ng c贸 t谩c d峄g 膽i峄乽 tr峄 b峄噉h
View full details

Introduce your content

Answer your customers' common questions

List a frequently asked question

Then provide an answer that will help your customer make an informed purchase.

List another frequently asked question

List another frequently asked question