Skip to product information
1 of 8

Celine Beauty Myth

Tay trang - Cleanding water Refreshing time

Tay trang - Cleanding water Refreshing time

Regular price $29.00 USD
Regular price Sale price $29.00 USD
Sale Sold out
T岷﹜ trang nho kh谩ch khen d峄 s峄
C岷 gi谩c m锚 nh岷 ng脿y 馃い!!

H么m nay m矛nh ch峄峮 d霉ng th峄 n瓢峄沜 t岷﹜ trang Genie nho kh么ng ch峄゛ c峄搉 ki峄僲 so谩t nh峄漬 c贸 m脿u t铆m 馃崈.

C岷 nh岷璶 膽岷 ti锚n l脿 da m矛nh 膽瓢峄 t岷﹜ trang si锚u d峄媢 nh岷 nh峄 v脿o th脿nh ph岷 kh么ng ch峄゛ c峄搉. 膼i峄乽 n脿y l脿m m矛nh c峄眂 k峄 y锚n t芒m v矛 l脿n da s岷 膽瓢峄 b岷 v峄 l芒u d脿i 谩 馃. C岷 gi谩c sau khi t岷﹜ trang v脿 ch岷 v脿o da m峄媙 m峄乵 v脿 r岷 tho谩ng m峄媙. H岷眓g ng脿y n岷縰 c谩c anh em makeup nh岷 nh脿ng, th矛 t峄慽 v峄 ch峄 c岷 d霉ng s岷 ph岷﹎ n脿y l脿 da s岷 膽瓢峄 l脿m s岷h s芒u nh瓢ng 膽峄 岷﹎ t峄 nhi锚n kh么ng b峄 m岷 膽i. C么ng ngh峄 Oxygen Boost t膬ng c瓢峄漬g oxi kh么ng nh峄痭g gi煤p ng峄玜 m峄 m脿 qu谩 tr矛nh l茫o ho谩 s岷 d岷 膽瓢峄 膽岷﹜ l霉i 膽贸

馃崁馃崁X脿i h岷縯 l脿 khui chai m峄沬 th么i ch峄 n贸i chi nhi峄乽. X脿i t岷﹜ trang Genie n贸 ko c峄搉 m岷 ch峄 岷, n锚n ko c贸 b峄 r谩t da m峄梚 khi t岷﹜ trang xong nh瓢 m岷 lo岷 kh谩c 膽芒u. L脿m g矛 l脿m mu峄憂 da kho岷 th矛 ph岷 s岷h tr瓢峄沜, c貌n da ch瓢a s岷h l脿m ho脿i mu么n 膽峄漣 ko 膽岷筽 n峄昳.

馃挧馃挧馃挧N瓢峄沜 t岷﹜ trang nho Genie - KH脭NG c峄搉 - KH脭NG d岷 kho谩ng - KH脭NG b脿o m貌n馃挧

馃挦 Em n脿y l脿 m峄檛 sp c峄 b瓢峄沜 ti岷縩 m峄沬 t岷 H脿n nh茅, 2 trong 1 lu么n, v峄玜 t岷﹜ trang v峄玜 c岷 岷﹎ lu么n ^^

馃尡 Th脿nh ph岷 l脿m s岷h v脿 gi脿u ch岷 d瓢峄g 岷﹎ cho da m峄峣 ng瓢峄漣 nha, kh么ng h峄 g芒y c岷 gi谩c nh峄漬 d铆nh hay kh么 c膬ng g矛 h岷縯 k岷縯 h峄 c霉ng th脿nh ph岷 acid b茅o chi岷縯 xu岷 t峄 th峄眂 v岷璽 gi煤p da r岷 m峄乵 m岷 v脿 m峄媙 m脿ng hen

馃尡 ho脿n to脿n 鈽橈笍 KH脭NG C峄扤 鈽橈笍KH脭NG PARABENS 鈽橈笍 KH脭NG D岷 KHO脕NG 鈽橈笍KH脭NG clog pores n锚n kh岷 n膬ng g芒y m峄 l脿 r岷 th岷, t岷﹜ d峄媢 nh岷 nh瓢ng kh么ng h峄 l脿m kh么 da, c岷 gi谩c 膽峄 l岷 l脿 v么 c霉ng m峄乵 m峄媙, an t芒m l脿 c贸 th峄 t岷﹜ 膽瓢峄 c岷 water proof n峄痑 nha.

Made_in_korea
View full details

Introduce your content

Answer your customers' common questions

List a frequently asked question

Then provide an answer that will help your customer make an informed purchase.

List another frequently asked question

List another frequently asked question