Skip to product information
1 of 11

Celine Beauty Myth

Tay trang Glanmoor

Tay trang Glanmoor

Regular price $23.00 USD
Regular price Sale price $23.00 USD
Sale Sold out

www.celinebeautymyths.com

716-622-0153

R岷 铆t khi b谩n t岷﹜ trang, nh瓢ng t岷﹜ tr脿n glanmoor th矛 kh么ng th峄 kh么ng b谩n馃憤

膼瓢峄 si锚u m岷玼 V玫_Ho脿ng_Y岷縩 khen th矛 kh么ng ph岷 d岷g v峄玜 膽芒u nha

鉂 N漂峄欳 T岷╕ TRANG V岷燦 NG漂峄淚 M脢 #GLANMOOR S岷燙H S脗U NH岷 TH岷 GI峄欼 馃槏馃槏馃槏

鉀 D脪NG T岷╕ TRANG CAO C岷 T脥CH H峄 3 C脭NG D峄G 馃憠馃憠

鉂嘥岷╕ S岷燙H S脗U L峄歅 MAKEUP

鉂嘍ETOX H脷T 膼峄楥 T峄, THANH L峄孋 DA

鉂嘖H脕NG VI脢M, NG膫N NG峄狝 TR峄 M峄, SE NH峄 L峄 CH脗N L脭NG

馃憠馃徎馃憠馃徎 TA虃虊Y TRANG BU虁N KHOA虂NG 膼A虃虁U TIE虃N TRE虃N THE虃虂 GI峄欼 馃槏馃槏

馃尶馃尶. T贸m l岷 chai T岷╕ TRANG 膼脕NG MUA NH岷... 膼峄圢H C峄 CH脫P LU脭N C脕C CH岷 NHA.

馃尶馃尶. TA虃虊Y TRANG CAO C岷 BU虁N KHOA虂NG GLAN MOOR DETOX ZEOLITE TRUMBLE CLEASING WATER

馃И馃И. Kho虃ng chi虊 ca虂c ta虂c du蹋ng ta虃虊y sa蹋ch lo虥虂p trang 膽ie虃虊m va虁 bu蹋i ba虃虊n. Nu虥o虥虂c ta虃虊y trang Glan Moor co虁n co虂 ta虂c du蹋ng trong vie蹋虃c la虃虂y sa蹋ch da虃虁u thu虥虁a ngoa虁i ra e y虂 co虁n co虂 co虃ng du蹋ng:

鉀旓笍鈥 La虁m sa蹋ch da tu虥虁 sa虃u trong ca虂c lo虃虄 cha虃n lo虃ng. La虃虂y sa蹋ch bu蹋i mi蹋n, da虃虁u thu虥虁a va虁 ta虃虊y lo虥虂p da che虃虂t ba虂m tre虃n da, s岷 kh铆t l峄 ch芒n l么ng tuy峄噒 v峄漣

鉀旓笍鈥 Tha虁nh pha虃虁n tu虥蹋 nhie虃n, an toa虁n la虁m sa蹋ch nhe蹋 di蹋u, kho虃ng ga虃y ki虂ch u虥虂ng tre虃n da

鉀旓笍鈥 Du虥o虥虄ng a虃虊m va虁 cung ca虃虂p ca虂c du虥o虥虄ng cha虃虂t 膽e虃虊 cha虇m so虂c da.

鈥 Du虁ng 膽u虥o虥蹋c cho mo蹋i loa蹋i da ke虃虊 ca虊 da nha蹋y ca虊m nha虃虂t.

鉀旓笍鈥 膼a蹋虇c bie蹋虃t, ba蹋n kho虃ng ca虃虁n ru虥虊a ma蹋虇t la蹋i vi虁 nu虥o虥虂c ta虃虊y trang vo虃 cu虁ng nhe蹋 di蹋u va虁 an toa虁n cho da.

鉀擵o虥虂i tha虁nh pha虃虁n 膽o蹋虃c nha虃虂t ma虁 o虥虊 ca虂c loa蹋i ta虃虊y trang kha虂c CH漂A T峄狽G C脫 馃憤

馃尶馃尶. 膼a虃虂t se虂t Bentonite: 膽u虥o虥蹋c la虃虂y tu虥虁 nhu虥虄ng ho虁n 膽a虊o no虥i co虂 tro nu虂i lu虥虊a chu虥虂a nhie虃虁u khoa虂ng cha虃虂t thie虃n nhie虃n.

馃尶馃尶. Cha虃虂t khoa虂ng thie虃n nhie虃n Kaolin: Cha虃虂t khoa虂ng tu虥蹋 nhie虃n, 膽u虥o虥蹋c pho虥i kho虃 du虥o虥虂i a虂nh na虇虂ng ma蹋虇t tro虥虁i, co虂 kha虊 na虇ng ha虃虂p thu蹋 ra虃虂t to虃虂t. Giu虂p loa蹋i bo虊 ba虄 nho虥虁n, giu虥虄 sa蹋ch lo虃虄 cha虃n lo虃ng va虁 la虁m di蹋u da to虃虊n thu虥o虥ng.

馃尶馃尶. Tra虁 xanh thie虃n nhie虃n: nhu虥虄ng la虂 tra虁 xanh 膽u虥o虥蹋c tro虃虁ng ta蹋i ca虂c ho虁n 膽a虊o Ha虁n Quo虃虂c no虥i thie虃n nhie虃n trong la虁nh mang 膽e虃虂n nhu虥虄ng la虂 tra虁 xanh cha虃虂t lu虥o虥蹋ng nha虃虂t.

馃憠馃徎 Tinh da虃虁u thie虃n nhie虃n: Chie虃虂t xua虃虂t bao go虃虁m nhie虃虁u loa蹋i tinh da虃虁u co虂 lo虥蹋i cho qua虂 tri虁nh tha虊i 膽o蹋虃c va虁 nuo虃i du虥o虥虄ng da

GLANMOOR

View full details

Introduce your content

Answer your customers' common questions

List a frequently asked question

Then provide an answer that will help your customer make an informed purchase.

List another frequently asked question

List another frequently asked question