Skip to product information
1 of 15

Celine Beauty Myth

Thach tao Hemia vietnam (hop 10 g贸i)

Thach tao Hemia vietnam (hop 10 g贸i)

Regular price $33.00 USD
Regular price Sale price $33.00 USD
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

Th岷h t谩o gi岷 c芒n Hemia gi岷 m峄 b峄g m峄 膽霉i hi峄噓 qu岷 chi岷縯 su岷 t峄 thi锚n nhi锚n h峄檖 10 c谩i

TH脭NG TIN S岷 PH岷∕
Th岷h t谩o gi岷 c芒n Hemia gi岷 m峄 b峄g m峄 膽霉i hi峄噓 qu岷 chi岷縯 su岷 t峄 thi锚n nhi锚n
- Th瓢啤ng hi峄噓: Hemia
- Xu岷 x峄: H脿n Qu峄慶
- Quy c谩ch 膽贸ng g贸i: H峄檖 10 g贸i x 20g
- Th脿nh ph岷: Ch猫 v岷眓g, l谩 sen, chi岷縯 xu岷 t谩o, c岷 t芒y, ngh峄, YEAST PEPTIDE DNF-10
- NSX: In tr锚n bao b矛 s岷 ph岷﹎
- HSD: 24 th谩ng k峄 t峄 ng脿y s岷 xu岷

膼瓢峄 s岷 xu岷 t峄 nh脿 m谩y Konad H脿n Qu峄慶 v峄沬 nhi峄乽 s岷 ph岷﹎ ph峄 v峄 nhi峄乽 nhu c岷 c峄 kh谩ch h脿ng trong vi峄嘽 gi峄 g矛n l脿n da kho岷 膽岷筽. C谩c s岷 ph岷﹎ ch铆nh h茫ng 膽峄乽 c贸 tem nh茫n ti岷縩g Vi峄噒 ph铆a sau v脿 nh岷璸 kh岷﹗ tr峄眂 ti岷縫 t峄 c么ng ty TNHH th瓢啤ng m岷 d峄媍h v峄 m峄 ph岷﹎ Thu媒 Nga n锚n c谩c b岷 ho脿n to脿n y锚n t芒m v峄 ch岷 l瓢峄g s岷 ph岷﹎.

C脭NG D峄G
Th岷h t谩o gi岷 c芒n Hemia gi岷 m峄 b峄g m峄 膽霉i hi峄噓 qu岷 chi岷縯 su岷 t峄 thi锚n nhi锚n
- Gi煤p c啤 th峄 h岷 ch岷 h岷 thu tinh b峄檛 v脿 c谩c ch岷 b茅o g芒y m峄 th峄玜
- C芒n b岷眓g l瓢峄g 膽瓢峄漬g trong m谩u, chuy峄僴 ho谩 ch岷 b茅o th脿nh n膬ng l瓢峄g gi煤p gi岷 2-5kg/1 li峄噓 tr矛nh

* C么ng d峄g th脿nh ph岷:
+ L谩 sen: T谩c 膽峄檔g t铆ch c峄眂 膽岷縩 qu谩 tr矛nh chuy峄僴 ho谩 ch岷 b茅o c峄 c啤 th峄
+ T谩o: ph芒n hu峄 t岷 b脿o m峄 th峄玜 ng峄玜 t膬ng c芒n
+ Ngh峄: 膽峄憈 ch谩y m峄 th峄玜 nh岷 l脿 m峄 b峄g m峄 膽霉i c峄眂 k峄 hi峄噓 qu岷
+ C岷 t芒y: gi煤p c啤 th峄 no l芒u nh瓢ng l岷 铆t calo
+ Ch猫 v岷眓g: Trung ho脿 l瓢峄g ch岷 b茅o trong c啤 th峄
+ YEAST PEPTIDE DNF-10: Gi煤p k铆ch th铆ch ho岷 膽峄檔g c峄 ti锚u ho谩, t膬ng c瓢峄漬g qu谩 tr矛nh v岷璶 chuy峄僴 m峄 th峄玜 gi煤p thon g峄峮

"S岷 ph岷﹎ n脿y kh么ng ph岷 l脿 thu峄慶 v脿 kh么ng c贸 t谩c d峄g thay th岷 thu峄慶 ch峄痑 b峄噉h"

H漂峄歂G D岷狽 S峄 D峄G:
+ Tr瓢峄漬g h峄 m峄沬 s峄 d峄g gi岷 c芒n l岷 膽岷 ti锚n, ch瓢a d霉ng c谩c s岷 ph岷﹎ gi岷 c芒n tr瓢峄沜 膽贸: Ng脿y 膽岷 ti锚n 膬n 1/2 g贸i n岷縰 th岷 gi岷 ti岷縫 t峄 duy tr矛, khi n脿o th岷 ch峄痭g kh么ng gi岷 n峄痑 t膬ng l锚n 1 g贸i tr瓢峄沜 膬n s谩ng.
+ Tr瓢峄漬g h峄 c啤 膽峄媋 b茅o l芒u n膬m d霉ng qua nhi峄乽 lo岷 kh么ng gi岷: 3 ng脿y 膽岷 ti锚n d霉ng 1 g贸i, 3 ng脿y sau t膬ng 2 g贸i.
+ Tr瓢峄漬g h峄 c啤 膽峄媋 y岷縰: Ng脿y 膽岷 d霉ng 1/2 g贸i sau 膬n, 3 ng脿y 膽峄昳 qua d霉ng tr瓢峄沜 khi 膬n s谩ng, r峄搃 t膬ng d岷 li峄乽 d霉ng theo nhu c岷 s峄 d峄g.

H漂峄歂G D岷狽 B岷 QU岷:
* 膼峄 n啤i kh么 r谩o, tho谩ng m谩t.
* Tr谩nh 谩nh n岷痭g tr峄眂 ti岷縫 v脿 nhi峄噒 膽峄 cao.

饾棥饾棜饾棝饾棙 膼饾棦虃虁饾棥 饾棫饾棝饾棓蹋饾棖饾棝 饾棫饾棓虂饾棦 饾棝饾棙饾棤饾棞饾棓 饾棜饾棞饾棓虊饾棤 饾棖饾棓虃饾棥 膼饾棞虊饾棥饾棝 饾棢饾棓虇虂饾棤?

饾棙饾棤 饾棲饾棞饾棥 膼饾棞虂饾棥饾棝 饾棖饾棝饾棞虂饾棥饾棝 膼饾棦虂 饾棡饾棦 饾棧饾棝饾棓虊饾棞 饾棢饾棓虁 饾棫饾棞饾棥 膼饾棦虃虁饾棥! 馃槣

馃憠 饾棤饾棶虁 膽饾棽虃虂饾椈 饾棸饾棶 饾榾饾椂虄 饾棔饾棶虊饾椉 饾棫饾椀饾槅 饾棸饾椉虁饾椈 饾棸饾椀饾槀虥虂饾椈饾棿 饾榿饾椀饾槀虥蹋饾棸 膽饾椉虂 饾椆饾棶虁 饾棪饾棬虥蹋 饾棫饾棝饾棓蹋虃饾棫 馃憟

峄 膽芒u Nh峄媙 膬n - M岷 ng峄 - M峄噒 m峄廼 em kh么ng bi岷縯? C貌n v峄沬 Th岷h T谩o Gi岷 C芒n Hemia th矛 v岷玭 膬n 膽峄 ch岷 nh瓢ng 膼峄憈 M峄 tu峄檛 c芒n v霉 v霉.

C贸 th峄 k岷縯 h峄 膬n u峄憂g #Healthy & T岷璸 th峄 d峄 b岷 膽岷 峄憁 l貌i x瓢啤ng nha 馃槝

Gi岷 C芒n Khoa H峄峜 - L脿nh M岷h - An to脿n !

Th矛 Ph岷 T矛m 膼岷縩 Th岷h T谩o 膼峄憈 M峄 Hemia Nh脿 Em 馃憜

#ThachTaoGiamCanHemia

#AppleDietSlim

#Hemia

TH岷燙H T脕O GI岷 C脗N HEMIA

鈽楬u虥o虥虂ng da虃虄n su虥虊 du蹋ng :

鉁 Kha虂ch bi蹋 膽au da蹋 da虁y thi虁 1 c谩i sau a虇n sa虂ng.

鉁 Ne虃虂u kh么ng 膽au d岷 d脿y thi虁 tr瓢峄沜 a虇n sa虂ng 30p

鉁 5 Nga虁y 膽a虃虁u mi虁nh se虄 du虁ng nu虥虄a ca虂i tha蹋ch. Khi co虥 膽i蹋a thi虂ch ho虥蹋p 膽e虃虂n nga虁y thu虥虂 6 ta虇ng le虃n 1 ca虂i tha蹋ch !

鉁 Khi a虇n uo虃虂ng ke虁m 1 co虃虂c nu虥o虥虂c 岷 gi煤p qua tr矛nh chuy峄僴 ho谩 m峄 th峄玜 nhanh h啤n

Lu虥u y虂: Ne虃n uo虃虂ng nhie虃虁u nu虥o虥虂c 膽e虃虊 mo虥虄 de虃虄 da虁ng 膽瓢峄 膽a虁o tha虊i va虁 chuye虃虊n hoa虂 tha虁nh na虇ng lu虥o虥蹋ng

S峄 d峄g an to脿n, kh么ng g芒y h岷 s峄ヽ kho岷, t谩c d峄g g芒y 峄ヽ ch岷 th岷 kinh, gi岷 ph岷 x岷 th猫m 膬n

Th岷h T谩o Gi岷 C芒n Hemia, 1 h峄檖 10 c谩i

Li峄噓 tr矛nh 2-3 h峄檖 t霉y c啤 膽峄媋

Gi岷 2-5 c芒n / li峄噓 tr矛nh

www.celinebeautymyths.com

716-622-0153

View full details

Introduce your content

Answer your customers' common questions

List a frequently asked question

Then provide an answer that will help your customer make an informed purchase.

List another frequently asked question

List another frequently asked question