Skip to product information
1 of 10

Celine Beauty Myth

Therapy Snow cream

Therapy Snow cream

Regular price $45.00 USD
Regular price Sale price $45.00 USD
Sale Sold out
Kem D瓢峄g Tr岷痭g Da Ban Ng脿y U:BEAU Therapy Snow Cream 150ml
www.celinebeautymyths.com

Kem d瓢峄g tr岷痭g da ban ng脿y UBEAU Therapy Snow Cream l脿 lo岷 kem b峄 sung c谩c d瓢峄g ch岷 v脿 vitamin l脿m s谩ng v脿 s岷h da, mang l岷 v岷 ngo脿i s膬n ch岷痗 v脿 d岷籵 dai. C谩c th脿nh ph岷 t峄 nhi锚n ng膬n ch岷穘 s峄 bay h啤i 岷﹎ gi煤p ph峄 h峄搃 da v脿 gi峄 岷﹎. Gi煤p l脿n da b岷 r岷g r峄, gi峄 岷﹎ v脿 ph峄 h峄搃 m峄檛 c谩ch t峄 nhi锚n m脿 kh么ng b峄 ch岷 nh岷 g芒y c岷 gi谩c d铆nh. 膼瓢峄 xu岷 x峄 t峄 n啤i b岷痶 ngu峄搉 c峄 c谩c s岷 ph岷﹎ l脿m 膽岷筽 H脿n Qu峄慶, 膽芒y l脿 s岷 ph岷﹎ 膽瓢峄 膽么ng 膽岷 c谩c ch峄 em x峄 s峄 kim chi tin d霉ng. 膼岷穋 bi峄噒 l脿 kem ph霉 h峄 v峄沬 l脿n da Ch芒u 脕 v脿 m峄峣 lo岷 da.

www.celinebeautymyths.com

K岷縯 c岷 kem 峄 d岷g m峄弉g nh岷, khi apply v脿o da kem th岷﹎ th岷 r岷 nhanh, do 膽贸 c谩c d瓢峄g ch岷 c贸 th峄 h岷 th峄 v脿o da 膽峄乽 h啤n gi煤p da c岷 thi峄噉 膽瓢峄 t矛nh tr岷g x峄塶 m脿u, kh么 r谩p. B锚n c岷h 膽贸, kem d瓢峄g tr岷痭g da ban ng脿y U:BEAU Therapy Snow Cream t膬ng c瓢峄漬g s峄 膽脿n h峄搃 cho da, gi煤p da kh峄廵 m岷h, m峄媙 m脿ng 膽峄搉g th峄漣 ng膬n ng峄玜 l茫o h贸a da s峄沵 nh峄 b峄 sung nhi峄乽 th脿nh ph岷 d瓢峄g ch岷 t峄憈 cho da. L脿n da c峄 b岷 c貌n 膽瓢峄 c岷 岷﹎ t峄慽 膽a gi煤p da lu么n 膽瓢峄 m瓢峄泃 v脿 m峄媙 m脿ng h啤n.

www.celinebeautymyths.com

H漂峄歂G D岷狽 S峄 D峄G
B瓢峄沜 1: L岷 m峄檛 l瓢峄g nh峄 kem m岷穞 v峄沬 c谩c ng贸n tay kh么 v脿 ch岷 l锚n tr谩n, m谩 v脿 c岷眒.
B瓢峄沜 2: Xoa nh岷 nh脿ng 膽峄乽 kh岷痯 m岷穞 (v脿 c峄) t峄 trong ra ngo脿i v脿 t峄 d瓢峄沬 l锚n tr锚n
B瓢峄沜 3: Nh岷 nh脿ng nh岷 v脿 v峄 nh岷 v脿o l貌ng b脿n tay c峄 b岷 cho 膽岷縩 khi ho脿n to脿n h岷 th峄.
S峄 d峄g hai l岷 m峄梚 ng脿y (s谩ng v脿 t峄慽), sau tinh ch岷 v脿 tr瓢峄沜 khi ch膬m s贸c m岷痶.

www.celinebeautymyths.com
View full details

Introduce your content

Answer your customers' common questions

List a frequently asked question

Then provide an answer that will help your customer make an informed purchase.

List another frequently asked question

List another frequently asked question