Skip to product information
1 of 11

Celine Beauty Myth

Thuoc bo phoi korea (25 g贸i )

Thuoc bo phoi korea (25 g贸i )

Regular price $65.00 USD
Regular price Sale price $65.00 USD
Sale Sold out

鉁砈岷 PH岷∕ THU峄怌 B峄 PH峄擨 C岷 NH脌 茽I.馃挴馃挴

鉁砈au 1 th峄漣 gian t矛m hi峄僽 v脿 ch峄峮 l峄峜 Ti锚n 膽茫 t矛m ra 膽瓢峄 s岷 ph岷﹎ t峄憈 nh岷 cho Ph峄昳 trong m霉a Co vy n脿y.

M峄檛 s岷 ph岷﹎ h脿ng n峄檌 膽峄媋 H脿n Qu峄慶

鉀 C么ng ty 鞙犽箘氍错櫂 韽 鞝曧檾 v峄沬 h啤n 50 n膬m kinh nghi峄噈 trong l末nh v峄眂 s岷 xu岷 th岷 d瓢峄 膽茫 cho ra s岷 ph岷﹎ #b峄昿h峄昳

馃崄H脿ng cao c岷 hi峄噓 qu岷 r玫 r峄噒 sau khi d霉ng, l脿 m峄檛 li峄噓 ph谩p t峄憈 cho nh峄痭g l谩 ph峄昳 b峄 t峄昻 th瓢啤ng 岷h h瓢峄焠g 膽岷縩 s峄ヽ kh峄廵 c峄 ch煤ng ta.

鉀擳h脿nh ph岷 c峄 thu峄慶

V峄沬 14 Lo岷 Th岷 D瓢峄 Qu媒 Hi岷縨 膼瓢峄 Ch峄峮 L峄峜 Nh岷璸 T岷 H脿n Qu峄慶 100% ( 甑偞靷) 膽峄 l脿m l锚n nh峄痭g vi锚n Th岷 D瓢峄. Khi ng瓢峄漣 d霉ng s岷 C贸 Hi峄噓 Nhanh Nh岷 V脿 T峄憈 Nh岷.

1

鉁-鞚鸽彊攵勲_Hoa Kim Ng芒n

鉁-霃勲澕歆攵勲_B峄檛 Hoa Chu么ng

鉁呾毎鞐夒秳毵恄 Ng瓢u Ho脿ng Lo岷 Qu媒 Hi岷縨

鉁呺Д氍鸽彊攵勲_ Mekmoontong

鉁呹惮旮办瀽_ K峄 T峄

鉁呾澑靷糭Nh芒n S芒m

鉁呾暯氇皜攵勲 _C峄憈 L煤a m矛

鉁呾“昙毽棿毵Tr谩i C芒y X么 th啤m

鉁呾槫氙胳瀽_omiza

鉁呾偘齑岆倶氍挫棿毵 C芒y Qu岷 N煤i

鉁呾儩臧昣 g峄玭g

鉁呺吂彀╛ Tr脿 Xanh

鉁呺皶頃榑 B岷 H脿

鉁呿攧霛柬啝鞓Μ瓿犽嫻_fructooligosaccharide

鉀 C么ng d峄g c峄 s岷 ph岷﹎.

鉁 L脿m s岷h l谩 ph峄昳 v脿 h峄峮g

鉁 T谩i t岷 l岷 c谩c t岷 b脿o bi峄僽 m么 ni锚m m岷 ph岷 qu岷 b峄 t峄昻 th瓢啤ng do kh贸i thu峄慶 g芒y n锚n

鉁 膼脿o th岷 c谩c ch岷 膽峄檆 峄 th脿nh trong c峄 kh铆 qu岷

鉁 C岷 thi峄噉 c谩c kh峄慽 kh铆 b峄 t峄昻 th瓢啤ng do t矛nh tr岷g ho dai d岷硁g l芒u ng脿y v脿 ho c贸 膽峄漨 g芒y ra

鉁 H峄 tr峄 膽i峄乽 tr峄 b峄噉h vi锚m ph岷 qu岷 m茫n t铆nh v脿 gi茫n ph岷 qu岷, b峄噉h lao ph峄昳

鉁 L脿m gi岷 vi锚m ph峄昳, vi锚m h峄峮g v脿 kh铆 qu岷, gi煤p b岷 d峄 d脿ng trong vi峄嘽 l岷 膽峄漨 d铆nh, t峄 膽贸 gi煤p c岷 thi峄噉 t矛nh tr岷g kh贸 ch峄媢 v脿 ho l芒u ng脿y.

鉁 L瓢u th么ng kh铆 huy岷縯 hi峄噓 qu岷.

鉁 Gi煤p lo岷 b峄 ch岷 c岷穘 b茫, 膽峄檆 t峄 t铆ch t峄 trong m脿ng ph峄昳, thanh l峄峜 ph峄昳

鉁 C岷 thi峄噉 h峄 h么 h岷, l瓢u th么ng kh铆 huy岷縯 t峄憈 h啤n

鉁 Thu峄慶 b峄 sung kh谩ng th峄 cho ng瓢峄漣 suy gi岷 ch峄ヽ n膬ng ph峄昳, ph峄昳 y岷縰

鉁 H峄 tr峄 膽i峄乽 tr峄 c谩c b峄噉h 膽瓢峄漬g h么 h岷 l芒u n膬m

鉁 Tr谩nh c谩c c啤n 膽au ng峄眂, kh贸 th峄, ho khan, m峄噒 m峄廼,....

鉁 Thu峄慶 b峄 ph峄昳 gi岷 nguy c啤 ung th瓢 ph峄昳

鉁 H峄 tr峄 t铆ch c峄眂 cho ng瓢峄漣 h煤t thu峄慶 l谩, v脿 nh峄痭g ng瓢峄漣 l脿m trong m么i tr瓢峄漬g kh铆 膽峄檆 h岷.

鉁 B岷 v峄 t岷 b脿o ph峄昳 tr瓢峄沜 t谩c 膽峄檔g c峄 m么i tr瓢峄漬g, 膽峄搉g th峄漣 ph峄 h峄搃 ch峄ヽ n膬ng khi ph峄昳 b峄 t峄昻 th瓢啤ng.

馃啑 H瓢峄沶g d岷玭 s峄 d峄g

- S岷 ph岷﹎ d霉ng cho tr岷 t峄 2- 5 tu峄昳 d霉ng 1/2 g贸i 1 ng脿y

- T峄 6 tu峄昳 tr峄 l锚n d霉ng 1 ng脿y 1 g贸i, s岷 ph岷﹎ d霉ng 膽瓢峄 cho ph峄 n峄 mang thai v脿 cho con b煤

- Nhai r峄搃 u峄憂g u峄憂g l岷 v峄沬 n瓢峄沜 l峄峜.

www.celinebeautymyths.com

View full details

Introduce your content

Answer your customers' common questions

List a frequently asked question

Then provide an answer that will help your customer make an informed purchase.

List another frequently asked question

List another frequently asked question