Skip to product information
1 of 7

Celine Beauty Myth

Thuoc gan trang japan

Thuoc gan trang japan

Regular price $55.00 USD
Regular price Sale price $55.00 USD
Sale Sold out
B峄 GAN TR岷甆G 180v NH岷琓 B岷
馃尯Thu峄慶 b峄 gan Nh岷璽 b岷 d脿nh cho nh峄痭g ng瓢峄漣 gan y岷縰, hay r瓢峄 bia, ng瓢峄漣 n贸ng m峄 nh峄峵, m峄 膽ay tr峄﹏g c谩 nh茅 岷○煃
馃崙Vi锚n b峄 gan Liver 膽瓢峄 bi岷縯 膽岷縩 l脿 s岷 ph岷﹎ b峄 gan, m谩t gan v脿 ph貌ng b峄噉h t峄憈 nh岷 hi峄噉 nay. Vi锚n gi岷 膽峄檆 gan 膽瓢峄 ch岷痶 l峄峜 t峄 th岷 d瓢峄 qu媒 thi锚n nhi锚n c霉ng c么ng ngh峄 膽i峄乽 ch岷 hi峄噉 膽岷 膽茫 cho ra 膽峄漣 vi锚n u峄憂g b峄 gan c贸 t谩c d峄g ch膬m s贸c v脿 b岷 v峄 l谩 gan t峄憈 nh岷 nh岷眒 t膬ng c瓢峄漬g ch峄ヽ n膬ng ho岷 膽峄檔g c峄 gan , s脿ng l峄峜 gan, 膽脿o th岷 膽峄檆 t峄 , tr峄 gan nhi峄卪 m峄 . Vi锚n u峄憂g gi岷 膽峄檆 gan cho nh峄痭g ng瓢峄漣 hay d霉ng ch岷 k铆ch th铆ch c贸 n峄搉g 膽峄 c峄搉 cao, nh峄痭g ng瓢峄漣 th瓢峄漬g xuy锚n ti岷縫 x煤c v峄沬 bia r瓢峄
馃崙Vi锚n Liver b峄 gan v脿 l脿m 膽岷筽 da t峄 s芒u b锚n trong b峄焛 tinh ch岷 t峄 nhi锚n ho脿n to脿n kh么ng g芒y t谩c d峄g ph峄 n脿o , gi煤p d瓢峄g da tr岷痭g s谩ng v脿 m峄媙 m脿ng kh么ng v岷縯 th芒m s岷
馃崙Vi锚n b峄 gan Liver b岷眓g th岷 d瓢峄 nh峄 g峄峮 , ti峄噉 d峄g d峄 d脿ng mang theo s峄 d峄g th瓢峄漬g xuy锚n mang 膽岷縩 m峄檛 s峄ヽ kh峄廵 d峄搃 d脿o , t瓢啤i tr岷
30 ng脿y b峄搃 b峄 d瓢峄g gan v峄沬 Liver Hydrolysate
馃啒馃啒馃啒C脕CH D脵NG
- S峄 d峄g 膽峄乽 2 l岷/ng脿y , 3 vi锚n/l岷 . Nh瓢 v岷瓂 d霉ng 6 vi锚n / ng脿y .h峄檖 180 d霉ng trong 30 ng脿y nh瓢ng 膽岷 hi峄噓 qu岷 cao
- U峄憂g v峄沬 n瓢峄沜 岷
- 膼峄 膽岷 k岷縯 qu岷 t峄憈 nh岷 b岷 n锚n d霉ng theo l峄 tr矛nh 3 th谩ng
- Tr岷 em d瓢峄沬 15 tu峄昳 kh么ng n锚n d霉ng
- B岷 qu岷 n啤i kh么 r谩o, tho谩ng m谩t, tr谩nh 谩nh n岷痭g m岷穞 tr峄漣
View full details

Introduce your content

Answer your customers' common questions

List a frequently asked question

Then provide an answer that will help your customer make an informed purchase.

List another frequently asked question

List another frequently asked question