Skip to product information
1 of 11

Celine Beauty Myth

Thuoc Optibac (30 v)

Thuoc Optibac (30 v)

Regular price $45.00 USD
Regular price Sale price $45.00 USD
Sale Sold out

www.celinebeautymyths.com

716-622-0153

鈥 MEN VI SINH OPTIBA.C PROBIOTICS T脥M - th岷 th谩nh, th峄眂 s峄 c谩c ch峄 em n脿o ch瓢a bi岷縯 膽岷縩 em n脿y th矛 qu岷 l脿 r岷 r岷 thi峄噒 th貌i 膽岷 ak...馃崅馃崅

鈥糔岷縰 m岷 n脿o d霉ng th矛 1 tu岷 l脿 th岷 k岷縯 qu岷. C岷 gi谩c n贸 s岷h l岷痬 lu么n. V矛 膽芒y l脿 kinh nghi峄噈 c峄 b岷 th芒n d霉ng th岷 th岷. Ch峄 c岷 1 tu岷 th么i l脿 th岷 s峄 kh谩c bi峄噒. 馃槝

鈥糡i岷縩g t膬m c峄 men #Optibac t铆m lan truy峄乶 kh岷痯 c谩c nh贸m h峄檌 r峄搃.

馃憠 M岷 n脿o b峄 ng峄゛, vi锚m nhi峄卪 + vi锚m l峄 tuy岷縩 h茫y t矛m 膽岷縩 men n脿y nh茅.

馃摋Men vi sinh OptiBac Probiotics bao g峄搈 2.3 t峄 vi khu岷﹏, g峄搈 2 chu岷﹏ vi khu岷﹏ l脿 Lactobacillus rhamnosus GR-1 v脿 Lactobacillus reuteri RC-14 c贸 th峄 s峄憂g s贸t 膽岷縩 t岷璶 v霉ng k铆n, gi煤p gi岷 t矛nh tr岷g n岷 芒m 膽岷 v脿 vi锚m 膽瓢峄漬g ti岷縯 ni峄噓, l脿m d峄媢 c啤n 膽au do vi锚m 膽瓢峄漬g ti岷縯 ni峄噓 g芒y ra. An to脿n cho m峄峣 l峄゛ tu峄昳 k峄 t峄 tr锚n 4 tu峄昳, ph峄 n峄 c贸 thai, cho con b煤, 膽茫 m茫n kinh.

鉁 C么ng d峄g:

鈥 Gi煤p ph貌ng v脿 h峄 tr峄 膽i峄乽 tr峄 vi锚m 芒m 膽岷, n岷 芒m 膽岷, v霉ng k铆n v脿 vi锚m 膽瓢峄漬g ti岷縯 ni峄噓 hi峄噓 qu岷.

鈥 L脿m d峄媢 c啤n 膽au do vi锚m 膽瓢峄漬g ti岷縯 ni峄噓 g芒y ra.

鈥 Men vi sinh Optibac c貌n gi煤p gi岷 nguy c啤 nhi峄卪 tr霉ng b脿ng quang.

鈥 T膬ng c瓢峄漬g h峄 mi峄卬 d峄媍h, ph貌ng ch峄憂g l岷 c谩c b峄噉h v霉ng k铆n do n岷, vi khu岷﹏, t岷 khu岷﹏ g芒y ra.

鈥 Kh么ng 岷h h瓢峄焠g t峄沬 膽峄 PH t峄 nhi锚n c峄 芒m 膽岷 trong v脿 sau khi s峄 d峄g.

鈥 Optibac t铆m chi岷縯 xu岷 ho脿n to脿n t峄 nhi锚n, an to脿n kh么ng t谩c d峄g ph峄.

鉂 H瓢峄沶g d岷玭 s峄 d峄g:

鈥 U峄憂g sau 膬n, t峄憈 nh岷 l脿 sau b峄痑 s谩ng, t峄憈 nh岷 n锚n u峄憂g 膽峄乽 膽岷穘 h脿ng ng脿y.

鈥 C贸 th峄 膽瓢峄 u峄憂g c霉ng men Optibac kh谩c song song.

鈥 膼峄慽 v峄漣 ng瓢峄漣 kh么ng th峄 nu峄憈 vi锚n thu峄慶 th矛 c贸 th峄 b贸c v峄 ra, 膽峄 b峄檛 b锚n trong con nh峄檔g ra h貌a v脿o n瓢峄沜 ngu峄檌 ho岷穋 膽峄 膬n ngu峄檌.

馃拪 Li峄乽 d霉ng:

鈥 Li峄乽 膽i峄乽 tr峄: 1 vi锚n x 2 l岷/ ng脿y

鈥 Li峄乽 d峄 ph貌ng: 1 vi锚n x 1 l芒n/ ng脿y

View full details

Introduce your content

Answer your customers' common questions

List a frequently asked question

Then provide an answer that will help your customer make an informed purchase.

List another frequently asked question

List another frequently asked question