Skip to product information
1 of 9

Celine Beauty Myth

Tinh chat Vitamin c Jangstem

Tinh chat Vitamin c Jangstem

Regular price $30.00 USD
Regular price Sale price $30.00 USD
Sale Sold out

馃毃馃毃馃毃 C岷 c峄﹗ cho nh峄痭g ai b峄 n谩m t脿n nhang l芒u ng脿y. H茫y ib ngay 膽峄 膽瓢峄 t瓢 v岷 k峄媝 th峄漣鈥

馃馃馃 Tinh ch岷 VITAMIN C 20% Pro d瓢峄g tr岷痭g, tr峄 n谩m l脿m 膽峄乽 m脿u da Dr.Jangstem .

馃専 S岷 ph岷﹎ tr峄眂 thu峄檆 h峄 th峄憂g b峄噉h vi锚n da li峄卽 Vands Clinic. N峄搉g 膽峄 20% l脿 vitamin c t峄 nhi锚n.

馃専 膼瓢峄 s峄 nghi锚n c峄﹗ th峄 nghi峄噈 c峄 ti岷縩 s峄 JANG.

馃彽 Dung t铆ch: 30ml

馃彽 Xu岷 x峄: H脿n Qu峄慶

鉂 馃敟馃敟Th脿nh ph岷:

馃憠Vitamin C (Axit ascorbic) nguy锚n ch岷 gi煤p t峄昻g h峄 collagen, t岷 膽峄 膽脿n h峄搃 cho da, ng膬n ng峄玜 n岷縫 nh膬n v脿 duy tr矛 膽峄 膽脿n h峄搃. Ngo脿i ra c貌n ng膬n ch岷穘 tia c峄眂 t铆m 膽峄 l脿m gi岷 c谩c v岷縯 th芒m v脿 c贸 t谩c d峄g l脿m tr岷痭g da.

馃憠Chi岷縯 xu岷 atis么 : Ch峄゛ c谩c kho谩ng ch岷 v脿 vitamin, c芒n b岷眓g 膽峄 岷﹎ cho da, t岷﹜ t岷 b脿o ch岷縯 gi煤p se kh铆t l峄 ch芒n l么ng.

馃憠Chi岷縯 xu岷 Centella asiatica Axit Madecasic: k铆ch th铆ch t峄昻g h峄 collagen, k铆ch ho岷 t岷 b脿o v脿 c贸 t谩c d峄g ch峄痑 l脿nh v岷縯 th瓢啤ng, l瓢u th么ng m谩u v脿 ch峄憂g nh膬n tuy峄噒 v峄漣.

馃憠Chi岷縯 xu岷 t峄 c谩c th脿nh thi锚n nhi锚n: hoa h峄搃, hoa sen, b瓢峄焛, r峄 m岷玼 膽啤n...

鉂 馃敟馃敟C么ng d峄g:

馃憠 Dr.Jangstem Vitamin C 20 Pro l脿 s岷 ph岷﹎ ch峄゛ h脿m l瓢峄g vitamin C cao gi煤p t岷 膽峄 膽脿n h峄搃 cho da v脿 l脿m 膽峄乽 m脿u da tr峄 n谩m r岷 hi峄噓 qu岷

馃憠D瓢峄g 岷﹎ l脿m tr岷痭g: v峄沬 20% vitamin C nguy锚n ch岷 l脿m cho l脿n da th么 r谩p v脿 s岷 s霉i tr峄 n锚n m峄媙 m脿ng v脿 岷﹎ m瓢峄.

馃憠N岷縰 s峄 d峄g th瓢峄漬g xuy锚n, b岷 c贸 th峄 mong 膽峄 hi峄噓 qu岷 l脿m tr岷痭g d岷 d岷.

馃憠 Axit hyaluronic: cung c岷 膽峄 岷﹎ cho da m峄檛 c谩ch hi峄噓 qu岷, t岷 th脿nh h脿ng r脿o b岷 v峄 膽峄 岷﹎, duy tr矛 膽峄 岷﹎ l芒u d脿i v脿 gi煤p c岷 thi峄噉 k岷縯 c岷 da, l脿m cho l脿n da m峄噒 m峄廼 tr峄 n锚n kh峄廵 m岷h

鉂 C谩ch s峄 d峄g:

馃憠Sau khi r峄璦 m岷穞, thoa 膽峄乽 m峄檛 l瓢峄g v峄玜 膽峄 l锚n v霉ng da l茫o ho谩 v脿 th芒m s岷.

馃憠 D霉ng c谩c b瓢峄沜 d瓢峄g da k岷 ti岷縫

馃搶馃搶馃搶 Ch煤 脻 :

- S岷 ph岷﹎ n峄搉g 膽峄 vitamin c cao n锚n kh么ng s峄 d峄g v峄沬 c谩c lo岷 da qu谩 y岷縰. Da y岷縰 n岷縰 d霉ng th矛 ph脿i d霉ng c谩c tinh ch岷 l脿m m谩t d峄媢 da tr瓢峄沜 r峄搃 vs thoa vitamin C .

- Vitamin C r岷 d峄 b峄 oxi ho谩 n锚n sau khi b岷璽 l岷痯 m峄峣 ng瓢峄漣 ph岷 s峄 d峄g li锚n t峄 v脿 b岷 qu岷 qu岷 峄 n啤i kh么 gi谩o ( 膽峄 峄 t峄 l岷h c脿ng t峄憈)

- Tr谩nh xa t岷 ch啤i c峄 tr岷 em .

View full details

Introduce your content

Answer your customers' common questions

List a frequently asked question

Then provide an answer that will help your customer make an informed purchase.

List another frequently asked question

List another frequently asked question