Skip to product information
1 of 12

Celine Beauty Myth

Toner rau diep ca Dokudami

Toner rau diep ca Dokudami

Regular price $30.00 USD
Regular price Sale price $30.00 USD
Sale Sold out

Toner die虃虂p ca虂 Nha蹋虃t sie虃u hot vi虁 cha虃虂t lu虥o虥蹋ng cu虄ng nhu虥 gia虂 tha虁nh cu虊a em y虂. Chi蹋 em na虁o chu虥a du虁ng thi虁 du虁ng thu虥虊 膽i a蹋馃槝馃槝馃槝

www.celinebeautymyths.com

馃崄馃崄馃崄 Toner Die虃虂p ca虂 Doku dami Nha蹋虃t Ba虊n

chai 500ml sie虃u to

Toner Die虃虂p ca虂 Nha蹋虃t Ba虊n Dokudami giu虂p TRI蹋 SA蹋CH MU蹋N - THO虃NG THOA虂NG LO虃虄 CHA虃N LO虃NG - LA虁NH SE蹋O - MO虥虁 THA虃M - SA虂NG DA

馃懇鈥嶐煍 Rau die虃虂p ca虂 膽u虥o虥蹋c vi虂 nhu虥 "tha虃虁n du虥o虥蹋c" 膽o虃虂i vo虥虂i da? Mo蹋虃t so虃虂 ta虂c du蹋ng no虃虊i ba蹋虃t pha虊i ke虃虊 膽e虃虂n:

馃崁 TRI蹋 VA虁 NGA虇N NGU虥虁A MU蹋N

Rau die虃虂p ca虂 co虂 ti虂nh ha虁n, kha虂ng vie虃m, kha虂ng khua虃虊n ma蹋nh. 膼o虃虁ng tho虥虁i no虂 co虁n co虂 ta虂c du蹋ng thanh nhie蹋虃t, gia虊i 膽o蹋虃c, tie虃u vie虃m. Su虥虊 du蹋ng lotion rau die虃虂p ca虂 giu虂p la虁m ma虂t da, tha虊i 膽o蹋虃c, nhanh cho虂ng la虁m xe蹋p mu蹋n, gia虊m 膽au vie虃m. Kho虃ng nhu虥虄ng co虂 ta虂c du蹋ng vo虥虂i mu蹋n bo蹋c, mu蹋n 膽o虊 ma虁 co虁n ca虊 vo虥虂i mu蹋n a虃虊n.

馃崁 膼IE虃虁U TIE虃虂T DA虃虁U, GIA虊M NHO虥虁N, SE KHI虂T LO虃虄 CHA虃N LO虃NG

Lotion rau die虃虂p ca虂 膽a蹋虇c bie蹋虃t phu虁 ho虥蹋p vo虥虂i ca虂c ba蹋n da da虃虁u mu蹋n do hie蹋虃u qua虊 tri蹋 mu蹋n cu虄ng nhu虥 kie虃虊m soa虂t tuye虃虂n ba虄 nho虥虁n cu虊a no虂. Ba蹋n cu虄ng co虂 the虃虊 su虥虊 du蹋ng lotion Dokudami nhu虥 xi蹋t khoa虂ng hay la虁m lotion mask cu虄ng cu虥蹋c ky虁 to虃虂t cho da.

馃崁 TRI蹋 THA虃M NA虂M, TA虁N NHANG, LA虁M SA虂NG DA

Tinh da虃虁u cu虊a rau die虃虂p ca虂 ra虃虂t gia虁u cha虃虂t cho虃虂ng oxi ho虂a cu虁ng vitamin giu虂p loa蹋i bo虊 ca虂c go虃虂c tu虥蹋 do, gia虊m su虥蹋 sa虊n sinh melanin - nguye虃n nha虃n ga虃y tha虃m na虂m, 膽o虃虂m na虃u.

www.celinebeautymyths.com

N瓢峄沜 C芒n B岷眓g Dokudami Natural Skin Lotion

鈥硷笍 D脌NH CHO NH峄甆G B岷燦 DA D岷, D峄 N峄擨 M峄 鈥硷笍

馃懇鈥嶐煍 H瓢峄沶g d岷玭 s峄 d峄g:

Sau khi 膽茫 l脿m s岷h da, c谩c b岷 s峄 d峄g s岷 ph岷﹎ b岷眓g c谩c c谩ch sau:

馃尭 C谩ch th峄 1 鈥 S峄 d峄g nh瓢 n瓢峄沜 hoa h峄搉g: cho l瓢峄g v峄玜 膽峄 ra l貌ng b脿n tay ho岷穋 b么ng t岷﹜ trang, lau (thoa) 膽峄乽 kh岷痯 m岷穞.

馃尭 C谩ch th峄 2 鈥 S峄 d峄g nh瓢 n瓢峄沜 hoa h峄搉g: 膼峄 lotion ra l貌ng b脿n tay sau 膽贸 v峄 nh岷 nh脿ng tr锚n da. (C贸 th峄 谩p d峄g theo ph瓢啤ng ph谩p 7 Skin Methods 鈥 D霉ng 7 l峄沺 toner/lotion).

馃尭 C谩ch th峄 3 鈥 S峄 d峄g theo ph瓢啤ng ph谩p 膽岷痯 m岷穞 n岷 鈥淟otion Mask鈥: ng芒m 4 mi岷縩g b么ng cotton v峄沬 lotion Dokudami r峄搃 膽岷痯 l锚n m岷穞 t瓢啤ng 峄﹏g v峄沬 tr谩n, 2 b锚n m谩, c岷眒 trong v貌ng 5-10 ph煤t. B岷 c农ng c贸 th峄 thay th岷 b岷眓g m岷穞 n岷 gi岷 n茅n chuy锚n d峄g.

馃尭 C谩ch th峄 4 - S峄 d峄g nh瓢 x峄媡 kho谩ng: chi岷縯 sang chai x峄媡 ho岷穋 l岷痯 th锚m v貌i x峄媡 Muji b岷 s岷 c贸 ngay m峄檛 chai x峄媡 kho谩ng 膽峄 s峄 d峄g b岷 c峄 khi n脿o b岷 c岷 th岷 da kh么.

馃尭 C谩ch th峄 5 - S峄 d峄g nh瓢 d瓢峄g th峄: sau khi t岷痬, s峄 d峄g lotion Dokudami thoa 膽峄乽 to脿n th芒n. B岷 c农ng c贸 th峄 s峄 d峄g lotion di岷縫 c谩 Dokudami 膽峄 tr峄 m峄 l瓢ng.

www.celinebeautymyths.com

View full details

Introduce your content

Answer your customers' common questions

List a frequently asked question

Then provide an answer that will help your customer make an informed purchase.

List another frequently asked question

List another frequently asked question