Skip to product information
1 of 6

Celine Beauty Myth

Tra nam linh chi(hop 100 g贸i)

Tra nam linh chi(hop 100 g贸i)

Regular price $25.00 USD
Regular price Sale price $25.00 USD
Sale Sold out

馃崉馃崉馃崉Tr脿_N岷_Linh_Chi H脿n Qu峄慶 (Lingshi Mushroom Tea) H脿n Qu峄慶馃挴%

Lo岷 膽岷穋 bi峄噒 - Th峄眂 ph岷﹎ cho s峄ヽ kho岷 v脿 s岷痗 膽岷筽

h峄檖 100 g贸i x 3g

www.celinebeautymyths.com

馃巵M脫N QU脌 CHO S峄– KH峄嶦 C峄 M峄孖 NG漂峄淚

鈽橈笍 Tr脿_N岷_Linh_Chi (Korea Lingshi Mushroom Tea) l脿 s岷 ph岷﹎ 膽瓢峄 chi岷縯 xu岷 t峄 n岷 linh chi cao c岷 c么 膽岷穋 c霉ng m峄檛 s峄 th岷 d瓢峄 qu媒 nh瓢 膽瓢啤ng quy, cam th岷.

馃崁膼瓢峄 膽贸ng g贸i d岷g h貌a tan gi煤p d峄 d脿ng ti峄噉 l峄 s峄 d峄g.

馃崁Tr脿 linh chi c贸 th峄 pha thay n瓢峄沜 u峄憂g h脿ng ng脿y gi煤p thanh l峄峜 c啤 th峄 膽脿o th岷 膽峄檆 t峄 kh么ng c贸 l峄 trong c啤 th峄.

馃搶 C么ng D峄g Ch铆nh Tr脿_N岷_Linh_Chi

- T膬ng kh岷 n膬ng mi峄卬 d峄媍h, t膬ng s峄ヽ 膽峄 kh谩ng v峄沬 virus vi khu岷﹏ n锚n r岷 t峄憈 cho ng瓢峄漣 gan y岷縰, vi锚m gan si锚u vi x啤 gan, suy th岷璶 v脿 m岷璽

- T峄憈 cho h峄 ti锚u h贸a, t膬ng kh岷 n膬ng h岷 th峄 ch岷 b峄 峄 ru峄檛, h茫m acid 峄 ng瓢峄漣 膽au d岷 d脿y

- Gi煤p th岷 kinh th瓢a gi茫n, an th岷, gi岷 nh峄ヽ 膽岷, m岷 ng峄, stress m峄噒 m峄廼

- H峄 tr峄 ph峄 h峄搃 tuy岷縩 t峄, gi煤p ph貌ng ng峄玜 v脿 h峄 tr峄 b峄噉h ti峄僽 膽瓢峄漬g hi峄噓 qu岷

- Gi岷 m峄 m谩u cholesterol trong m谩u, gi岷 x啤 v峄痑 膽峄檔g m岷h, huy岷縯 谩p, t膬ng c瓢峄漬g tu岷 ho脿n m谩u gi煤p ph貌ng ng峄玜 b峄噉h tim m岷h hi峄噓 qu岷

- Gi岷 m峄 nh峄峵, th芒m n谩m gi煤p da tr岷痭g s谩ng, t膬ng s峄ヽ 膽峄 kh谩ng c峄 da

www.celinebeautymyths.com

馃搶 膼峄慽 T瓢峄g S峄 D峄g

- Ph霉 h峄 v峄沬 m峄峣 膽峄慽 t瓢峄g, ai c农ng c贸 th峄 d霉ng 膽瓢峄.

- 膼岷穋 bi峄噒 t峄憈 cho ng瓢峄漣 c岷 ph峄 h峄搃 s峄ヽ kho岷, ng瓢峄漣 b峄 r峄慽 lo岷 th岷 kinh, ng瓢峄漣 th瓢峄漬g xuy锚n m峄噒 m峄廼 hay thi岷縰 m谩u,...

馃搶 H瓢峄沶g D岷玭 S峄 D峄g

- Ng脿y 2-3 l岷, m峄梚 l岷 1 g贸i h貌a v峄沬 n瓢峄沜 岷

- N锚n u峄憂g khi 膽贸i ho岷穋 30 ph煤t sau khi 膬n no

- 膼峄慽 v峄沬 nh峄痭g tr瓢峄漬g h峄 sau khi 膬n b峄 膽岷 h啤i, 峄 chua, ch瓢峄沶g b峄g,... 膽峄乽 c贸 th峄 s峄 d峄g m峄檛 c峄慶 tr脿 linh chi 膽峄 h岷 ch岷 d峄媍h ti岷縯 d岷 d脿y.

-----------------------

www.celinebeautymyths.com

View full details

Introduce your content

Answer your customers' common questions

List a frequently asked question

Then provide an answer that will help your customer make an informed purchase.

List another frequently asked question

List another frequently asked question