Skip to product information
1 of 11

Celine Beauty Myth

Vien ngam trang da Cinderella pumpkin

Vien ngam trang da Cinderella pumpkin

Regular price $70.00 USD
Regular price Sale price $70.00 USD
Sale Sold out
Nh岷痗 膽岷縩 c谩c s岷 ph岷﹎ l脿m tr岷痭g da an to脿n t峄 b锚n trong th矛 c谩c ch峄 em ph峄 n峄 kh么ng n锚n b峄 qua vi锚n k岷筼 ng岷璵 tr岷痭g da Cinderella Pumpkin Coach n峄昳 ti岷縩g H脿n Qu峄慶 膽瓢峄 膽谩nh gi谩 cao v矛 kh岷 n膬ng nu么i d瓢峄g da tr岷痭g h峄搉g hi峄噓 qu岷, l脿nh t铆nh nh峄 v脿o chi岷縯 xu岷 nhau thai Placenta v脿 Collagen.

V峄沬 s峄 k岷縯 h峄 c峄 hai ho岷 ch岷 glutathione v脿 collagen, Cinderella Pumpkin Coach gi煤p l脿m 膽岷筽 da t峄 s芒u b锚n trong, ch峄憂g l茫o h贸a v脿 l脿m tr岷痭g da v瓢峄 tr峄檌. Ngo脿i ra, vi锚n u峄憂g tr岷痭g da c貌n gi煤p h岷 th峄 d瓢峄g ch岷 30 l岷, do 膽贸 s岷 c岷 thi峄噉 da b岷璽 t峄 3-4 t么ng ch峄 sau 1 li峄噓 tr矛nh s峄 d峄g.

Th脿nh ph岷 k岷筼 Cinderella n峄昳 ti岷縩g t岷 H脿n Qu峄慶 S岷 ph岷﹎ k岷筼 c贸 c谩c th脿nh ph岷 ch峄 y岷縰 nh瓢 sau:

Glutathione: ch峄憂g oxy h贸a, d瓢峄g da tr岷痭g s谩ng, b岷璽 tone Chi岷縯 xu岷 nhau thai Placenta: ch峄゛ nhi峄乽 ch岷 dinh d瓢峄g quan tr峄峮g 膽峄慽 v峄沬 s峄 ho岷 膽峄檔g v脿 ph谩t tri峄僴 c峄 l脿n da nh瓢 protein, lipid,鈥

Collagen th峄 ph芒n: t膬ng t铆nh 膽脿n h峄搃, 膽峄 s膬n ch岷痗 cho da.

Vitamin C: c岷 thi峄噉 l脿n da 膽en s岷, th芒m n谩m v脿 t脿n nhang.

Hyaluronic acid: gi煤p c岷 n瓢峄沜 tr岷痭g da, gi峄 da lu么n c膬ng m峄峮g


C么ng d峄g k岷筼 ng岷璵 tr岷痭g da Cinderella S岷 ph岷﹎ c岷 thi峄噉 th芒m s岷, t膬ng hi峄噓 qu岷 tr岷痭g da l锚n nhanh ch贸ng. C岷 n瓢峄沜 膽峄 cho da, gi峄 l脿n da lu么n c膬ng m峄峮g, Nu么i d瓢峄g da s谩ng h峄搉g, tr脿n 膽岷 s峄ヽ s峄憂g. Ch峄憂g l茫o h贸a da, 膽岷﹜ l霉i c谩c n岷縫 nh膬n. B岷 v峄 l脿n da tr瓢峄沜 t谩c h岷 c峄 tia UV


馃尮馃尮H瓢峄沶g d岷玭 s峄 d峄g Cinderella Pumpkin Coach Korea

膼峄 d霉ng vi锚n u峄憂g tr岷痭g da c贸 hi峄噓 qu岷 th矛 c谩c ch峄 em ph峄 n峄 c岷 l脿m theo h瓢峄沶g d岷玭 s峄 d峄g nh瓢 sau: m峄梚 ng脿y ng岷璵 6 vi锚n, chia 3 l岷.
View full details

Introduce your content

Answer your customers' common questions

List a frequently asked question

Then provide an answer that will help your customer make an informed purchase.

List another frequently asked question

List another frequently asked question