Skip to product information
1 of 5

Celine Beauty Myth

Vien Ngoc xanh Medilab

Vien Ngoc xanh Medilab

Regular price $45.00 USD
Regular price Sale price $45.00 USD
Sale Sold out
www.celinebeautymyths.com

馃敭馃敭馃敭 VI脢N NG峄孋 XANH N脗NG C茽 TR岷 H脫A - CH峄怤G CH岷 X峄 - V脌NG 24K L脢N MEN K脥CH TR岷甆G - TR峄 N脕M, T脌N NHANG - T岷 B脌O G峄怌, NHAU THAI C峄猆 MEDILAB - D漂峄 DAYCELL KOREA 馃嚢馃嚪

馃崁鈽橈笍馃尡 S峄 k岷縯 h峄 tuy峄噒 v峄漣 10:1 c峄 c谩c ngu峄搉 nguy锚n li峄噓 cao c岷 qu媒 hi岷縨 c峄 c么ng ngh峄 l脿m 膽岷筽 t岷 H脿n Qu峄慶

馃拵V峄沬 th脿nh ph岷 xu岷 s岷痗:
1锔忊儯.T岷 b脿o g峄慶馃К (欷勱赴靹疙彫): l脿 n膬ng l瓢峄g c峄 t岷 b脿o g峄慶 th峄眂 v岷璽 AGING CONTROL SYSTEM c峄 Ch芒u 脗u 峄 d茫y n煤i ALPS v脿 d茫y n煤i HIMALAYAS. T岷 b脿o g峄慶 膽瓢峄 k铆ch ho岷 gi煤p t岷 ra chu k矛 tu岷 ho脿n ch岷 dinh d瓢峄g t岷 s峄 膽脿n h峄搃 cho da, gi煤p n芒ng c啤, c岷 岷﹎ l脿m tr岷 h贸a cao
2锔忊儯.Nhau thai c峄玼 脷c馃悜: th煤c 膽岷﹜ t谩i t岷 l脿n da, nu么i d瓢峄g da kh峄廵 m岷h, m峄乵 m岷, c膬ng b贸ng, t膬ng c瓢峄漬g 膽峄 岷﹎ cao, t膬ng s峄 膽脿n h峄搃 cho da ng膬n ng峄玜 t矛nh tr岷g ch岷 x峄 l茫o h贸a s峄沵
3锔忊儯.FRANCE SEDERMA Volufiline (US08361516B2/EU: EP2046283BA)馃巰: l脿 m峄檛 nguy锚n li峄噓 m峄 ph岷﹎ cao c岷 n峄昳 ti岷縩g th岷 gi峄沬, gi煤p t膬ng 膽峄 膽脿n h峄搃, n芒ng c啤 100%, hi峄噓 qu岷 膽瓢峄 ch峄﹏g nh岷璶 t岷 Ph谩p
4锔忊儯.膼峄 t瓢啤ng
5锔忊儯.L峄眜
6锔忊儯.B铆 ng么
7锔忊儯.L煤a m岷h 馃尵
馃挴S峄 k岷縯 h峄 c峄 c谩c lo岷 rau c峄 qu岷: 膽峄 t瓢啤ng ~ l峄眜 ~ l煤a m岷h ~ b铆 ng么 ... v峄沬 c么ng ngh峄 l锚n men gi煤p k铆ch tr岷痭g da t膬ng 膽峄 膽脿n h峄搃, n芒ng c啤, ch峄憂g l茫o h贸a, ch峄憂g nh膬n, kh么ng g芒y k铆ch 峄﹏g

www.celinebeautymyths.com

8锔忊儯.V脿ng cao c岷 24K鉁ㄢ湪鉁: l脿 ph瓢啤ng ph谩p ti锚n ti岷縩 trong l脿m 膽岷筽, gi煤p t谩i t岷 s岷 sinh Collagen t岷 膽峄 s膬n ch岷痗, 膽脿o th岷 膽峄檆 t峄 - lo岷 b峄 h岷痗 t峄 g芒y ra n谩m, t脿n nhang
V脿ng鉁 - gi煤p l瓢u th么ng m谩u tr锚n da v脿 t谩i t岷 ra t岷 b脿o gi煤p da b岷璽 t么ng tr岷痭g m峄媙, l脿m m峄 n岷縫 nh膬n, cung c岷 d瓢峄g ch岷 cho da
9锔忊儯.Hydrolyzed collagen馃挦: T膬ng kh岷 n膬ng l脿m s岷h da v脿 h峄 tr峄 c谩c th脿nh ph岷 dinh d瓢峄g h岷 th峄 gi煤p da duy tr矛 膽峄 b峄乶 v峄痭g v脿 c岷 岷﹎ cao
馃敓.Glutathion鈿: Tr岷痭g s谩ng b岷璽 t么ng, k铆ch tr岷痭g hi峄噓 qu岷 v脿 ch峄憂g oxy h贸a m岷h m岷
www.celinebeautymyths.com

馃弳T岷璸 膽o脿n S岷 xu岷 & Ph芒n ph峄慽 D瓢峄 ph岷﹎ Daycell Korea
馃弳Gi岷 ch峄﹏g nh岷璶 Qu峄慶 t岷 ISO 9001 ~ ISO 14001
馃弳Gi岷 ch峄﹏g nh岷璶 GMP
N峄檌 膽峄媋 ~ ch铆nh h茫ng ~ nh脿 thu峄慶 ~ d瓢峄 ph岷﹎ korea

www.celinebeautymyths.com
View full details

Introduce your content

Answer your customers' common questions

List a frequently asked question

Then provide an answer that will help your customer make an informed purchase.

List another frequently asked question

List another frequently asked question