Skip to product information
1 of 11

Celine Beauty Myth

Weilaiya Mat na Eye

Weilaiya Mat na Eye

Regular price $30.00 USD
Regular price Sale price $30.00 USD
Sale Sold out
www.celinebeautymyths.com
饾懘饾拏蹋虇饾挄 饾拸饾拏蹋 饾拵饾拏虇虂饾挄 饾懢饾懍饾懓饾懗饾懆饾懓饾拃饾懆 饾懍饾拃饾懍 饾懘饾懆饾懞饾懖 - 饾懟饾拤饾拏虃虁饾拸 饾拝饾挅虥饾拹虥蹋饾拕 饾拕饾拤饾拹 膽饾拹虃饾拪 饾拵饾拏虇虂饾挄

M岷痶 l脿 n啤i t峄 c谩o 膽峄 tu峄昳 膽岷 ti锚n ngay l岷 膽岷 g岷穚 膽贸 c谩c N脿ng 岷. N脿ng n脿o hay ph岷 th峄ヽ th峄ヽ khuya, da v霉ng m岷痶 nh膬n nheo, ... M脿 mu峄憂 t矛m 1 n岷 m岷痶 hi峄噓 qu岷 th矛 b啤i v脿o 膽芒y v峄沬 em lu么n n脿o...

膼峄 c贸 m峄檛 g瓢啤ng m岷穞 xinh 膽岷筽 th矛 qu岷g th芒m m岷痶 kh么ng 膽瓢峄 xu岷 hi峄噉 膽芒u c谩c n脿ng 啤i... #Weilaiya th岷 hi峄僽 膽i峄乽 膽贸 n锚n 膽茫 cho ra lo岷 m岷穞 n岷 m岷痶 膽峄 gi煤p n脿ng c贸 1 g瓢啤ng m岷穞 lu么n r岷g r峄 v脿 xinh 膽岷筽 膽芒y n猫. 馃槝馃槝馃槝

馃拵 U虥u 膽ie虃虊m:

- Ngoa虁i ta虂c du蹋ng tri蹋 tha虃m ma虇虂t, ma蹋虇t na蹋 co虁n co虂 ta虂c du蹋ng gia虊m nha虇n ta蹋i kha虂c khu vu虥蹋c kho虂e ma虇虂t, kho虂e mie蹋虃ng, xo虂a tha虃m sau mu蹋n.

- Thi虂ch ho虥蹋p vo虥虂i ca虂c ba蹋n hay pha虊i su虥虊 du蹋ng ma虂y ti虂nh va虁 thu虥虂c 膽e虃m.

- Khi ca虊m tha虃虂y ca虇ng tha虇虊ng, stress vie蹋虃c 膽a虇虂p ma蹋虇t na蹋 ma虇虂t se虄 mang la蹋i sinh khi虂 cho 膽o虃i ma虇虂t cu虊a ba蹋n.

- Ta蹋o ca虊m gia虂c de虃虄 chi蹋u, kho虃ng co虁n mo虊i ma虇虂t, ca虂c vu虁ng tha虃m da虃虁n sa虂ng le虃n sau 7~10 nga虁y su虥虊 du蹋ng.

www.celinebeautymyths.com

馃き馃き GO虥虄 MIE虃虂NG NA蹋 RA, DA MA虇虂T CA虇NG NGAY LA蹋虃P TU虥虂C. 馃ぉ

鉁旓笍 膼o蹋虃 bo虂ng vu虁ng da ma虇虂t ta虇ng: 44,23 %

鉁 Mo虥虁 qua虃虁ng tha虃m.

鉁 Vie虃虁n ma虇虂t la虁m ca虇ng, sa虇n.

鉁 La虃虂p 膽a虃虁y ca虂c 膽u虥o虥虁ng nha虇n quanh ma虇虂t.

馃搶 Ca虂ch su虥虊 du蹋ng:

1. Sau khi ru虥虊a ma蹋虇t, 膽a虇虂p ca虂c mie虃虂ng ma蹋虇t na蹋 ne虃n vu虁ng bo蹋ng ma虇虂t.
2. 膼e虃虊 khoa虊ng 15-20 phu虂t ro虃虁i bo虊 mie虃虂ng 膽a虇虂p ra.
3. Nhe蹋 nha虁ng vo虃虄 nhe蹋 cho ca虂c cha虃虂t lo虊ng co虁n la蹋i 膽u虥o虥蹋c ha虃虂p thu蹋 va虁o da.

鈿 S岷 ph岷﹎ Da蹋ng #Hydrogel, ba虂m sa虂t da ma蹋虇t, ca虇ng va虁 na虃ng vu虁ng da ma虇虂t tru虁ng cha虊y. Kh nh脿 em khen da虄 man, ca虂c n脿ng nha虃虂t 膽i蹋nh pha虊i thu虥虊 膽贸 nha. 馃槝馃槝馃槝

www.celinebeautymyths.com
View full details

Introduce your content

Answer your customers' common questions

List a frequently asked question

Then provide an answer that will help your customer make an informed purchase.

List another frequently asked question

List another frequently asked question