Skip to product information
1 of 5

Celine Beauty Myth

Xit hong bio spray korea

Xit hong bio spray korea

Regular price $35.00 USD
Regular price Sale price $35.00 USD
Sale Sold out

T峄 l煤c b峄 d峄媍h b峄噉h bi岷縯 膽岷縩 l脿 nh脿 m矛nh ch峄 d霉ng x峄媡 h峄峮g n脿y. Ch峄搉g 膽i l脿m, con 膽i h峄峜 膽峄乽 x峄媡 ph貌ng ti岷縫 x煤c v峄沬 m岷 b峄噉h.

Bio Spray l脿 th峄眂 ph岷﹎ d岷g x峄媡, c贸 ch峄゛ enzym, synbiotic lactobacillus gi煤p ph芒n h峄 l峄沺 protein v脿 ch岷 b茅o b锚n ngo脿i v峄 c峄 vi khu岷﹏ g芒y b峄噉h, la虁m b芒虂t hoa蹋t 膽锚虂n 99.9% hoa蹋t 膽峄嵦俷g cu虊a c谩c lo岷 vi khu岷﹏ co虂 ha蹋i, gi煤p t膬ng c瓢峄漬g h峄 mi峄卬 d峄媍h c峄 h峄 h么 h岷, ph貌ng ng峄玜 vi khu岷﹏ t岷 c么ng h峄 h么 h岷.

X峄媡 h峄峮g sinh h峄峜 BD Ferm Bio Spray 谩p d峄g c么ng ngh峄 l锚n men 膽峄 b岷 v峄 c啤 th峄 tr瓢峄沜 nhi峄乽 lo岷 vi.rus v脿 vi khu岷﹏. K岷縯 qu岷 th峄 nghi峄噈 ch铆nh th峄ヽ 膽峄慽 v峄沬 vi.rus mang m岷 b峄噉h C.o.v.y t峄 l峄 ti.锚u di.峄噒 膽岷 99.9%.

TH脭NG TIN S岷 PH岷∕

- Loa蹋i: Men vi sinh kh谩ng khu岷﹏ d岷g x峄媡

- Tha虁nh ph芒虁n chi虂nh: Synbiotic lactobacillus (99,95%)

- Th锚虊 ti虂ch: 30ml

- Nh脿 s岷 xu岷: Minsung Co, LTD

- N瓢峄沜 s岷 xu岷: H脿n Qu峄慶

- 膼岷 ch峄﹏g nh岷璶

- Quy c谩ch 膽贸ng g贸i: 1 chai/ h峄檖

C脭NG D峄G:

- B岷 v峄 h峄 h么 h岷, h峄 tr峄 gi岷 ho v脿 膽au r谩t h峄峮g, t膬ng c瓢峄漬g s峄ヽ kho岷 r膬ng n瓢峄泆.

- H峄 tr峄 t膬ng c瓢峄漬g h峄 th峄憂g mi峄卬 d峄媍h, ng峄玜 vi.锚m ph峄昳, gi岷 kh么 m农i kh么 h峄峮g.

- C岷 thi峄噉 t矛nh tr岷g h么i mi峄噉g (h啤i th峄 c贸 m霉i).

- B岷 ho岷 99,99% vi-r-us c贸 h岷 x芒m nh岷璸 v脿o c啤 th峄.

- Ng膬n v-i khu-岷﹏ xu岷 hi峄噉 峄 m农i, h峄峮g, m岷穞, tay ch芒n v脿 b岷 k矛 b峄 m岷穞 th瓢峄漬g xuy锚n ti岷縫 x煤c v峄沬 da c贸 th峄 d岷玭 膽岷縩 l芒y nhi峄卪 v-i kh-u岷﹏.

H漂峄歂G D岷狽 S峄 D峄G

- Bio Spray c贸 th峄 x峄媡 h峄峮g, m农i, mi峄噉g, tay v脿 c谩c b峄 m岷穞 d峄 b峄 nhi峄卪 v-i kh-u岷﹏ c贸 nguy c啤 l芒y b峄噉h nh瓢: 膼i岷固俷 thoa蹋i tho虃ng minh, vi虂/ bo虂p, mu虄, gia虁y, qu芒虁n a虂o, kha虇n tay, ga虇ng tay, tu虂i xa虂ch, phi虂a trong xe o虃 to虃, tay n膬虂m c瓢虊a no虥i co虃ng c峄嵦俷g, ma虂y ti虂nh, ba虁n phi虂m, ga tra虊i giu虥啤虁ng, nu虂t b芒虂m thang ma虂y, ba虁n, gh锚虂, 膽么虁 th锚虊 thao鈥

膼峄怚 T漂峄G S峄 D峄G

- Ng瓢峄漣 g岷穚 t矛nh tr岷g kh么 m农i, kh么 mi峄噉g, s瓢ng h峄峮g, 膽au r谩t h峄峮g, ho...

- Ng瓢峄漣 c贸 nhu c岷 h峄 tr峄 mi峄卬 d峄媍h.

- Ng瓢峄漣 l峄沶 v脿 tr岷 t峄 2 tu峄昳 tr峄 l锚n.

C脕CH D脵NG

- 膼峄 h峄 tr峄 t膬ng c瓢峄漬g h峄 th峄憂g mi峄卬 d峄媍h: X峄媡 3 - 5 l岷/ng脿y. M峄梚 l岷 x峄媡 2 nh谩t v脿o h峄峮g.

- N锚虂u s瓢虊 du蹋ng ha虁ng nga虁y, co虂 th锚虊 nga虇n ng瓢虁a vi-r-us c贸 ha蹋i xa虃m nh岷√俻 va虁o co虥 th锚虊 qua 膽u虥啤虁ng mi岷固俷g, vi虁 xi蹋t sinh ho蹋c Bio Spray giu虂p ta虇ng cu虥啤虁ng h岷固 mi锚虄n di蹋ch, gi煤p h峄 mi峄卬 d峄媍h lu么n kho岷 m岷h.

- H峄 tr峄 膽i-峄乽 tr-峄 li锚n quan 膽岷縩 v-i kh-u岷﹏, vi-r-us: X峄媡 6 - 8 l岷/ng脿y v脿o h峄峮g v脿 m农i. M峄梚 l岷 x峄媡 2 nh谩t.

*L瓢u 媒: Kh么ng x峄媡 s岷 ph岷﹎ v脿o m岷痶.

GI岷 CH峄∟G NH岷琋:

- 膼瓢峄 C峄 qu岷 l媒 Th峄眂 ph岷﹎ v脿 D瓢峄 ph岷﹎ Hoa K峄 ch峄﹏g nh岷璶.

- 膼茫 膽瓢峄 Vi峄噉 Nghi锚n C峄﹗ C么ng Ngh峄 H贸a Sinh H脿n Qu峄慶 (KRICT) ki峄僲 duy峄噒 v峄 hi峄噓 qu岷 b岷 ho岷 v-i kh-u岷﹏ l锚n 膽岷縩 99%.

馃尮 饾惗鈩庰潙⑻侌潙涴潙 饾憽饾憸虃饾憱 饾憦饾憱饾憭虃虂饾憽 饾憦饾憥蹋饾憶 饾憪饾憸虂 饾憶鈩庰潙栶潙捥偺饾憿 饾憼饾憿虥蹋 饾憴饾憿虥蹋饾憥 饾憪鈩庰潙溙p潙, 饾憽饾憸虃饾憱 饾憪饾憥虊饾憵 饾憸虥饾憶 饾懀饾憱虁 饾憦饾憥蹋饾憶 膽饾憥虄 饾憪鈩庰潙溙p潙 饾憪鈩庰潙⑻侌潙涴潙 饾憽饾憸虃饾憱.

www.celinebeautymyths.com

716-622-0153

View full details

Introduce your content

Answer your customers' common questions

List a frequently asked question

Then provide an answer that will help your customer make an informed purchase.

List another frequently asked question

List another frequently asked question