Skip to product information
1 of 14

Celine Beauty Myth

Xit khoang khoa makeup Self beauty uniconic glow fixee

Xit khoang khoa makeup Self beauty uniconic glow fixee

Regular price $27.00 USD
Regular price Sale price $27.00 USD
Sale Sold out

X峄媡 kho谩 l峄沺 trang 膽i峄僲 饾悞饾悶饾惀饾悷 饾悂饾悶饾悮饾惍饾惌饾惒 饾悢饾惂饾悽饾悳饾惃饾惂饾悽饾悳 饾悊饾惀饾惃饾惏 饾悈饾悽饾惐饾悶饾惈

鈥 X峄媡 kho谩ng c农ng c贸 7749 ki峄僽 x峄媡 kho谩ng, x峄媡 kho谩ng d瓢峄g da th矛 kh么ng c贸 t谩c d峄g c峄 膽峄媙h l峄沺 trang 膽i峄僲 v脿 kh贸a l岷 l峄沺 n峄乶 膽贸 膽芒u nh茅 ch峄 em. Nh瓢ng m脿 SELF BEAUTY 鈥 UNICORN FIXER AURORA v峄玜 c贸 th峄 th峄眂 hi峄噉 t峄憈 nhi峄噈 v峄 ch峄憂g m峄慶 v脿 kh贸a l岷 l峄沺 trang 膽i峄僲, c农ng nh瓢 l脿 d瓢峄g da ch峄 trong 1 l岷 x峄媡ttt

鈥 Tia x峄媡 nhuy峄卬, 膽峄乽, kh么ng g芒y 鈥溎戓韩m鈥 m岷穞 kh贸 ch峄媢 khi x峄媡 l锚n m岷穞.

鈥 S岷 ph岷﹎ c贸 dung t铆ch 120ml, r岷 ti岷縯 ki峄噈 lu么n 谩 m脿 packaging c农ng xinh y锚u c峄眂 k峄 谩.

鈥 X脿i em n脿y xong ch峄 em s岷 th岷 l峄沺 makeup l矛 h岷硁 ra. Ch峄 em n脿o hay ph岷 trang 膽i峄僲 r峄搃 膽i ngo脿i 膽瓢峄漬g, 膽i ch峄 h矛nh s峄 膽峄 m峄 h么i b峄 lem makeup th矛 m岷h d岷 t岷璾 ngay em n脿y

馃崙 Khi x峄媡 Fixer l锚n l峄沺 make-up, l峄沺 m脿ng b岷 v峄 t峄慽 瓢u cho l峄沺 make-up s岷 h矛nh th脿nh. Ngo脿i ra, Fixer c貌n h峄 tr峄 ki峄僲 so谩t tri峄噒 膽峄 c谩c b茫/d岷 nh峄漬 ti岷縯 ra tr锚n da, gi煤p gi峄 da s岷h trong th峄漣 gian d脿i. Nh峄 膽贸, l峄沺 make-up 膽瓢峄 b岷 v峄 an to脿n, kh么ng b峄 tr么i tr瓢峄沜 s峄 t岷 c么ng c峄 n瓢峄沜 v脿 m峄 h么i. Th峄漣 gian duy tr矛 hi峄噓 qu岷 make-up l芒u g岷 2 l岷 b矛nh th瓢峄漬g.

馃崙 L峄沺 m脿ng d瓢峄g ch岷 h矛nh th脿nh tr锚n b峄 m岷穞 da cung c岷 膽峄 岷﹎ k峄媝 th峄漣, gi煤p da m峄乵 m瓢峄 th岷璽 l芒u v脿 kh么ng b峄 kh么 hay c膬ng r谩t do 膽岷穋 t铆nh c峄 Fixer.

馃崙 Da lu么n m峄乵 m岷 v脿 t瓢啤i m峄沬, kh么ng c贸 c岷 gi谩c d铆nh r铆t kh贸 ch峄媢. B峄 b岷﹏, vi khu岷﹏ c贸 h岷 kh么ng th峄 x芒m nh岷璸 l脿n da. D霉 膽eo kh岷﹗ trang, l峄沺 trang 膽i峄僲 v岷玭 膽岷筽 b峄乶 m脿u v脿 kh么ng b岷縯 d铆nh.

馃崙 Mang l岷 v岷 t瓢啤i s谩ng, b贸ng m瓢峄 v脿 kh峄廵 膽岷筽 cho l脿n da.

馃崙 Khi x峄媡 Fixer, c谩c h岷 n瓢峄沜 li ti ph峄 膽峄乽 l锚n b峄 m岷穞 da, kh么ng b峄 d峄搉 l岷 hay ch岷 d脿i th脿nh gi峄峵. G贸c 膽峄 ph芒n t谩n c峄 c谩c c峄昻g x峄媡 tr锚n 膽岷 chai Fixer kh谩 r峄檔g, n锚n b岷 c贸 th峄 d峄 d脿ng x峄媡 Fixer ph峄 膽峄乽 to脿n b峄 g瓢啤ng m岷穞, kh么ng c岷 lo l岷痭g l峄沺 make-up s岷 b峄 lem nh貌e.

馃崙 B矛nh Fixer d岷g x峄媡 phun s瓢啤ng, kh么ng ph岷 d岷g b啤m ga n锚n c贸 th峄 an t芒m s峄 d峄g v脿 kh么ng lo da b峄 k铆ch 峄﹏g.

馃崙 T峄慽 thi岷縰 h贸a m霉i c峄搉 l锚n men 膽岷穋 th霉 th瓢峄漬g c贸 trong Fixer. Thay v脿o 膽贸 l脿 h瓢啤ng hoa v脿 x岷 h瓢啤ng 膽岷穋 tr瓢ng c峄 d貌ng s岷 ph岷﹎ Unicorn 鈥 th瓢啤ng hi峄噓 Self Beauty.

鉂屸潓鉂孋谩ch s峄 d峄g鉂屸潓鉂

A. Sau khi make-up xong, b岷 h茫y c岷 chai Fixer c谩ch m岷穞 kho岷g 15cm, r峄搃 x峄媡 l锚n 02~03 l岷.

B. Khi s峄 d峄g, c岷 chai x峄媡 quanh g瓢啤ng m岷穞 theo h矛nh ch峄 O. V脿 ti岷縫 t峄 x峄媡 th锚m m峄檛 l岷 n峄痑 theo h矛nh ch峄 X. Sau 膽贸, 膽峄 m岷穞 kh么 t峄 nhi锚n.

View full details

Introduce your content

Answer your customers' common questions

List a frequently asked question

Then provide an answer that will help your customer make an informed purchase.

List another frequently asked question

List another frequently asked question